Skip to main content

Stručná historie

Rozhodnutí o založení Československé chirurgické a gynekologické společnosti padlo v roce 1919, formálně ustanovena byla prvním sjezdem, který proběhl v Praze 2.-4. dubna 1921 pod předsednictvím prof. O. Kukuly. Už po několika málo létech se však ze strany gynekologů, vedených prof. J. Jeriem, začaly objevovat hlasy, žádající rozdělení společnosti a osamostatnění gynekologické části. Protože chirurgové se rozdělení bránili, až 22. února 1936 valná hromada schválila dobrovolné rozdělení společnosti. Toto datum je pokládáno za den vzniku Československé gynekologické a porodnické společnosti. Činnost společnosti neustala ani během druhé světové války a předsedali jí postupně: Josef Jerie (1936-1937), Antonín Ostrčil (1938-1940), Emil Zikmud (1941-1944), Josef Gruss (1945-1946), Jiří Trapl (1946-1950), Josef Lukáš (1951-1953), Vladimír Mikoláš (1954), Jan Jerie (1955-1958), Karel Klaus (1959-1960), Alfréd Kotásek (1961-1985).

V roce 1968 v souvislosti se změnou politického uspořádání Československa na federativní republiku, vznikly i v rámci Československé gynekologické a porodnické společnosti dvě národní společnosti, Česká s Slovenská. Jejich činnost koordinoval společný federální výbor, jehož členy byli členové obou národních výborů a ve funkci předsedy se po dvou létech střídali předsedové národních společností. Alfréd Kotásek zůstal předsedou ČGPS až roku 1985, po něm vedl společnost František Macků.

Politická situace v létech normalizace způsobila „zakonzervování výboru ČGPS“, pokud v něm nastávaly změny, pak z důvodů politických, a jejich schvalování sjezdem bylo navýsost formální. Přes tyto limity se ČGPS vcelku s úspěchem pokoušela zachycovat trendy světového vývoje oboru a udržet, když ne praktickou úroveň (zde byly limitem finance), alespoň znalosti a informovanost členské základny. Kromě celostátních konferencí, které v té době organizovala dvakrát ročně, sehrál významnou roli časopis ČGPS Československá gynekologie, který vedl (z pozice zástupce vedoucího redaktora) Jiří Presl.

Po listopadových událostech v roce 1989 tehdejší výbor ČGPS rozhodl, že politické změny se musí odrazit i v činnosti Společnosti a ve složení výboru. V nestandardní době zvolil nestandardní cestu: Kandidátka pro první skutečné volby byla vytvořena tak, že kandidovali všichni dosavadní členové výboru a každý z nich navrhl jednoho dalšího kandidáta. Volby proběhly korespondenčně a na ustavující schůzi nového výboru 6. dubna 1990 ve Valticích byl novým předsedou zvolen Ladislav Pilka (1990-1993), když Jiří Presl a František Macků funkci odmítli. Dalšími předsedy ČGPS se pak stali Vít Unzeitig (1993-1997) a Jan Hořejší (1997-2001). V roce 1995 došlo k odluce do té doby spolupracujících ČGPS a SGPS a z časopisu Československá gynekologie se stala Česká gynekologie (vedoucí redaktor Jiří Presl).

Až do roku 1989 byli ve vedení ČGPS vedoucí lékaři univerzitních klinik a ministerstvem řízeného Ústavu pro péči o matku a dítě. Pro devadesátá léta je charakteristická aktivizace ambulantních gynekologů, mezi jejichž problémy a problémy, které pociťovalo a řešilo vedení ČGPS, se rozevírala stále větší mezera. V roce 1998 vznikly rychle za sebou sekce ambulantní gynekologie ČGPS a právně samostatné Sdružení soukromých gynekologů České republiky (SSG ČR), jehož předsedou se stal Vladimír Dvořák. Tyto změny se odrazily ve volbách do výboru ČGPS v roce 2001, kde ambulantní gynekologové získali většinu a Vladimír Dvořák byl zvolen předsedou ČGPS (2001-2013).

V tomto období ČGPS řešila především problémy dané vývojem celého zdravotnictví, počínaje financováním, přes snižování počtu lůžkových zařízení a přesun péče do zařízení ambulantní a jednodenní péče, až k postgraduálnímu vzdělávání a soudním sporům, jejichž počet v oboru gynekologie a porodnictví strmě narůstá. Těžiště odborné problematiky se ve stoupající míře přesunovalo do sekcí. Totéž platí pro odborné konference, kde monotematická jednání, kdysi organizovaná ČGPS, nyní organizují sekce, eventuálně nezávislé subjekty. ČGPS sama pak pořádá celostátní sjezd, od roku 2014 opět ve spolupráci se Slovenskou gynekologickou a porodnickou společností, když obě se v organizaci každoročně střídají.

Kyvadlo vztahů mezi lůžkovou a nemocniční složkou oboru se ustálilo po vzniku nezávislého Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků v roce 2011 (předsedou se stal David Cibula). Přes různé turbulence se podařilo zachovat jednotu oboru a propojení obou jeho částí. V roce 2013 pak došlo k dohodě, že ve funkci předsedy se budou po čtyřech létech střídat představitelné ambulantní a lůžkové části oboru.

Během posledních dvaceti let se postupně měnila a vyvíjela i role oficiálního tiskového orgánu společnosti, od rozdělení Československa s novým názvem Česká gynekologie. Část jeho úkolů převzaly nově vzniklé časopisy nezávislých organizací (Moderní gynekologie a porodnictví, Gynekolog, Klimakterická medicína, Praktická gynekologie). To České gynekologii umožnilo dát větší důraz na publikace originálních vědeckých výsledků, v současné době pracuje její vedení (vedoucí redaktor Radovan Pilka) na získání impakt faktoru.

ČGPS je členem Světové federace gynekologů a porodníků (FIGO) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), která se po kongresu v roce 2002 v Praze (prezident Vít Unzeitig) stala reprezentantem národních evropských společností. Členy exekutivy FIGO byli Alfréd Kotásek (1964-1976) a Vít Unzeitig (1994-2003), exekutivy EBCOG Vít Unzeitig (2000-2004). Prostřednictvím svých sekcí je ČGPS zastoupena v řadě specializovaných mezinárodních odborných společností. Mimořádně aktivní byli zástupci ČGPS v European Society of Contraception (ESC), jejíž dva největší kongresy se konaly v Praze (1998 prezident Vít Unzeitig, 2008 prezident David Cibula). V letech 2006-2010 byl David Cibula prezidentem ESC, v současné době je prezidentem Evropské onkogynekologické společnosti (ESGO). V roce 2013 proběhl v Praze kongres Evropské společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii (prezident Vladimír Dvořák).

Jak jsme uvedli výše, těžiště odborné práce společnosti se přesouvá do sekcí (i v souvislosti se vznikem čtyř subspecializací oboru: urogynekologie, reprodukční medicíny, onkogynekologie, fetomaternální medicíny a perinatologie). K dnešnímu datu pracují v rámci ČGPS tyto odborné sekce:

 • Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
 • Sekce asistované reprodukce
 • Sekce urogynekologie
 • Sekce pro otázky menopauzy
 • Onkogynekologická sekce
 • Sekce gynekologické endokrinologie
 • Sekce gynekologické endoskopie
 • Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví
 • Sekce ambulantních gynekologů
 • Sekce kolposkopie a cervikální patologie
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky
 • Senologická sekce
 • Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
 • Sekce gynekologie dětí a dospívajících
 • Sekce gynekologické sexuologie
 • Sekce pro léčbu endometriózy
 • Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení

Zpracovali: Pavel Čepický, Vít Unzeitig a Zuzana Nováková, 2016